KOMISIONI RREGULLATOR I ENERGJETIKËS, I SHËRBIMEVE TË UJIT DHE I SHËRBIMEVE TË
MENAXHIMIT ME MBETURINAT KOMUNALE I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
Kontakt Newsletter
Sektor - Energjia termike
TREGU I ENERGJISË TERMIKE

Në përputhje me Ligjin e Energjetikës, ushtruesit e veprimtarive të rregulluara energjetike të prodhimit, të shpërndarjes dhe të furnizimit me energji termike janë të detyruar të mundësojnë shërbimin publik, ndërsa rregullimi i këtyre veprimtarive është nën auotorizimin e Komisionit Rregullator të Energjetikës. Ushtruesit e veprimtarive të rregulluara energjetike, që ndodhen në territorin e qytetit të Shkupit për vitin 2013 janë:

•              PRODHIMI I NGROHJES BALLKAN ENERXHI SHPKNJP - Shkup (prodhimi i energjisë termike)

•             SHPËRNDARJA E  NGROHJES BALLKAN ENERXHI SHPKNJP - Shkup (shpërndarja e energjisë termike)

•              FURNIZIMI ME NGROHJE BALLKAN ENERXHI SHPKNJP - Shkup (Furnizimi me energji termike)

•              Shkup Veri SHA Shkup (prodhimi, shpërndarja dhe furnizimi me energji termike)

•              SHA ELEM filiali Energetika (prodhimi, shpërndarja dhe furnizimi me energji termike).

 

Shërbimi për ngrohje paguhet në bazë të energjisë së matur të dërguar në hyrje të objektit. Rregullimi dhe leximi i energjisë së dërguar në secilin objekt kryhet nga sistemi qendror i dispeçimit.

© 2024 KOMISIONI RREGULLATOR I ENERGJETIKËS, I SHËRBIMEVE TË UJIT DHE I SHËRBIMEVE TË MENAXHIMIT ME MBETURINAT KOMUNALE I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT