KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME
ТË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIU
Kontakt Newsletter
Sektor - Energjia termike
ENERGJIA TERMIKE

Në përputhje me Ligjin e Energjetikës, ushtruesit e veprimtarive të rregulluara energjetike të prodhimit, të shpërndarjes dhe të furnizimit me energji termike janë të detyruar të ofrojnë shërbimin publik, ndërsa rregullimi i këtyre veprimtarive është nën auotorizimin e Komisionit Rregullator të Energjetikës. Ushtruesit e veprimtarive të rregulluara energjetike, që ndodhen në territorin e qytetit të Shkupit janë: 

  • Ballkan Enerxhi GRUP SHA Shkup
  • PRODHIMI I NGROHJES BALLKAN ENERXHI SHPKNJP - Shkup (prodhimi i energjisë termike)
  • SHPËRNDARJA E  NGROHJES BALLKAN ENERXHI SHPKNJP - Shkup (shpërndarja e energjisë termike)
  • FURNIZIMI ME NGROHJE BALLKAN ENERXHI SHPKNJP - Shkup (Furnizimi me energji termike)
  • Shkup Veri SHA Shkup (prodhimi, shpërndarja dhe furnizimi me energji termike)
  • SHA ELEM filiali Energetika (prodhimi, shpërndarja dhe furnizimi me energji termike).

Shërbimi për ngrohje paguhet në bazë të energjisë së matur të dërguar në hyrje të objektit. Rregullimi dhe leximi i energjisë së dërguar në secilin objekt kryhet nga sistemi qendror i dispeçimit.

Pasqyra e sistemit të shpërndarjes së energjisë termike nga Shpërndarja e Ngrohjes BEG SHPKNJP Shkup.

© 2022 KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME ТË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIU