KOMISIONI RREGULLATOR I ENERGJETIKËS, I SHËRBIMEVE TË UJIT DHE I SHËRBIMEVE TË
MENAXHIMIT ME MBETURINAT KOMUNALE I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
Kontakt Newsletter
LICENCAT
Kompensimi për lëshimin e licencës

Për lëshimin, zëvendësimin, vazhdimin dhe transferimin e licencave për kryerjen e veprimtarive energjetike, si dhe për regjistrimin në Regjistër në përputhje me nenin 6 të Rregullores për licenca, paguhet kompensim i njëfishtë në lartësi prej 500 euro në kundërvlerë në denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut në ditën e pagesës, përveç kur zëvendësimi i licencës bëhet përmes detyrës zyrtare. 

Bartësit e licencave për kryerjen e veprimtarisë energjetike dhe shoqëritë e huaja të cilat kryejnë veprimtari energjetike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kanë obligim të paguajnë kompensim vjetor, në përputhje me Ligjin për energjetikë.

Xhirollogaria: 300000001735366

Deponent: Banka Komerciale SHA Shkup

© 2024 KOMISIONI RREGULLATOR I ENERGJETIKËS, I SHËRBIMEVE TË UJIT DHE I SHËRBIMEVE TË MENAXHIMIT ME MBETURINAT KOMUNALE I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT