KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME
ТË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIU
Kontakt Newsletter
TRANSPARENCA
Mbrojtja e të dhënave personale

Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale - Marko Filipovski

telefon: 02 / 3254 046

e-mail: marko.filipovski@erc.org.mk     

Komisioni Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Rr. Maqedonia p.n., Pallati Llazar Pop Trajkov, kati i 6-të

© 2022 KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME ТË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIU