KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME
ТË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIU
Kontakt Newsletter
Informacione me karakter publik
Personat përgjegjës

Për persona zyrtarë për ndërmjetësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik të cilët i ka Komisioni Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë përcaktohen:

Besim Zenuni,

e-mail: besim.zenuni@erc.org.mk
telephoni: +38923254-049

Biljana Jadrovska Panova,

e-mail: biljana.panova@erc.org.mk
telephoni: +389 2 3100 753

Formular për kërkesë për qasje në informacione me karkater publik – pdf format

Formular për kërkesë për qasje në informacione me karakter publik – word format

© 2022 KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME ТË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIU