KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME
ТË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIU
Kontakt Newsletter
MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN
Kontaktet

Komisioni Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Rr. Maqedonia p.n., Pallati Llazar Pop Trajkov, kati i 6-të,

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

centrali: 02/ 3233 580; 02/ 3254 010

faksi: 02/ 2556 004; 02/ 3233 586 

е-posta: erc@erc.org.mk, voda@erc.org.mk

Xhiro llogaria: 300000001735366, deponent: Banka Komerciale SHA

Numri tatimor: 4030002483719

 

Shërbimet e KRRE:

Zëdhënësi: 02/ 3254 036

Administrata: 02/ 3233 580;   02/ 3254 010

Kontabiliteti: 02/ 3100 756

 

Udhëheqës i Sektorit për Energji Elektrike: 02/ 3254 019;  

Shërbime profesionale: 02/ 3254 042

Termini i pranimit të palëve për energji elektrike: E mërkurë nga ora 13:00 deri në ora 15:00.

Udhëheqës i Sektorit për Gaz Natyror, Karburante të Lëngëta, Energji Termike

Shërbime profesionale: 02/ 3254 033; 02/ 3254 044

Termini i pranimit të palëve për energjike termike: E premte nga ora 13:00 deri në ora 15:00.

Udhëheqës i Sektorit Ekonomik: 02/ 3254 016

Shërbime profesionale: 02/ 3254 020;  02/ 3254 026; 02/ 3254 040; 02/ 3254 037; 023254 038

Udhëheqës i Sektorit Juridik: 02/3254 021

Shërbime profesionale: 02/ 3254 027; 02/ 3254 045

Udhëheqës i Sektorit për Monitorimin e Tregjeve të Energjisë: 02 / 3254 031

Shërbime profesionale: 02/ 3254 030; 02/ 3254 041; 02/ 3254 046

Udhëheqës i Sektorit të Teknologjisë së Informacionit: 02 / 3254 028

 

© 2022 KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME ТË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIU