KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME
ТË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIU
Kontakt Newsletter
Aktivitetet ndërkombëtare
Integrimet evropiane

Me punën e tij, Komisioni Rregullator i Energjetikës kontribon në mënyrë të rëndësishme për plotësimin e detyrimeve të ndërmarra në procesin e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian, përmes pjesëmarrjes në grupin e punës për Kapitullin 3.15 Energjetika, me ç'rast është e autorizuar për përgatitjen e pjesës për nënkapitujt 3.15.2 Tregu i brendshëm i energjisë dhe 3.15.4 Burimet e rinovueshme të energjisë.

Në suaza të këtij grupi, vazhdimisht mbahen mbledhje me Sekretarijatin e Çështjeve Evropiane dhe me Ministrinë e Ekonomisë, parashikohen akte nënligjore, të nevojshme për tu sjellur, nga lëmia e tregut të energjisë dhe përditësohet plotësimi i detyrimeve për integrimin në Bashkimin Evropian.  

© 2022 KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME ТË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIU