0
NATURAL GAS
0
NATURAL GAS
THEMELIMI
 
Një nga reformat më të rëndësishme që Republika e Maqedonisë së Veriut ka zbatuar në sektorin e energjisë ishte themelimi i Komisionit Rregullator për Energjetikë. Komisioni Rregullator për Energjetikë i Republikës së Maqedonisë së Veriut është themeluar në vitin 2002 në bazë të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për energjetikë të shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë Nr. 94/02.
 
Komisioni Rregullator për Energjetikë filloi funksionimin e tij në 23 korrik 2003 kur Parlamenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi një vendim me të cilin emërohen Presidenti dhe anëtarët e Komisionit. Në përputhje me reformat në sektorin e energjisë, në të njëjtin vit u miratua një ligj tjetër për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për energjetikë, dhe u shpall në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë, nr. 38/03 dhe 40/05, i cili forcoi pozitën e Komisioni Rregullator për Energjetikë në sektorin e energjisë. Me miratimin e këtyre ligjeve, Republika e Maqedonisë së Veriut plotësoi plotësisht kërkesat që rrjedhin nga Direktiva Nr. 53/2003 e Parlamentit dhe e Këshillit të Bashkimit Evropian, e 26 korrikut 2003, në lidhje me rregullat e zakonshme për tregun e brendshëm të energjisë elektrike, për krijimin e një organi të pavarur rregullator që do të kujdeset për:
 
  • furnizim të sigurt dhe cilësor për konsumatorët e energjisë;
  • natyrën dhe mbrojtjen e mjedisit;
  • mbrojtjen e konsumatorit;
  • mbrojtjen dhe përmirësimin e pozitës së atyre që punojnë në sektorin e energjisë; dhe
  • zhvillimin dhe mbrojtjen e një tregu konkurrues të energjisë mbi parimet e objektivitetit, transparencës dhe mosdiskriminimit.
ÇMIMET AKTUALE
EUROSUPER
PS - 95
75.5 MKD/l
EUROSUPER
PS - 98
77.5 MKD/l
EURODIZEL PS
(D-E V)
67.5 MKD/l
EKSTRA I LEHTË
1(EL-1)
67.5 MKD/l
MAZUT M-1 US41.724 MKD/kg
Amvisëritë me matës NJËTARIFOR5.87 MKD/kWh
Amvisëritë me matës DYTARIFOR (tarifa e lartë)7.32 MKD/kWh
Amvisëritë me matës DYTARIFOR (tarifa e ulët)3.67 MKD/kWh
ELEKTROCENTRALET ME ERË ≤ 50 MW8.9 €cents/kWh