РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
0
0
АКТУЕЛНО
ЛИЦЕНЦИ
ШТО РЕГУЛИРАМЕ
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
ПРИРОДЕН ГАС
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ
ВОДНИ
РЕСУРСИ
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР БС - 95109 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)106.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР БС - 98 111.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО 1(ЕЛ-1)105 ден/л
МАЗУТ М-1 HC53.305 ден/кг
Домаќинства ВТ1
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа(0-210)
4.3484 ден/kWh
Домаќинства ВТ2
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа (211-630)
4.7017 ден/kWh
Домаќинства ВТ3
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа (631-1050)
5.2877 ден/kWh
Домаќинства ВТ4
ДВОТАРИФНО мерење
висока тарифа (>1050)
14.1025 ден/kWh
Домаќинства НТ
ДВОТАРИФНО мерење
(ниска тарифа)
0.6193 ден/kWh
ВЕТЕРНИ
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
≤ 50 MW
8.9 €центи/kWh
КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОК ЗА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ДОМАЌИНСТВА
Електрична енергија Топлинска енергија
Висока/Ниска
тарифа
Средна тарифа
Потрошени kWh во активна висока
тарифа (АВТ)
Потрошени kWh во активна ниска
тарифа (АНТ)
   
Пресметај
ПРЕБАРУВАЊЕ
© 2022 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА