KOMISIONI RREGULLATOR I ENERGJETIKËS, I SHËRBIMEVE TË UJIT DHE I SHËRBIMEVE TË
MENAXHIMIT ME MBETURINAT KOMUNALE I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
Kontakt Newsletter
Sektor - Nafta dhe derivatet e naftës
NAFTA DHE DERIVATET E NAFTËS

GJENDJA E TREGUT TË NAFTËS DHE TË DERIVATEVE TË NAFTËS

Tregu me naftë dhe me derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përveç se është i rregulluar me Ligjin e Energjetikës, është i rregulluar edhe me ligjet në vijim: Ligjin e Tregtisë, Ligjin e Mbrojtjes së Konkurencës, Ligjin e Doganave, Ligjin e Tatimit të Vlerës së Shtuar, Ligjin e Akcizave dhe Ligjin e Inspektoratit të Tregut. Përveç këtyre ligjeve, tregu i naftës dhe i derivateve të naftës është i rregulluar edhe me Rregulloren e Cilësisë së Karburanteve të Lëngshme, me rregullat teknike (depozitimi dhe transporti i derivateve të naftës dhe të ngjashme) si dhe me marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare:  Marrëveshjen e Stabilizimit dhe të Asocimit me UE-në, Traktatin e Kartës Energjetike dhe Marrëveshjen për Themelimin e Komunitetit Energjetik. Gjithashtu, ndikim mbi marëdhëniet në treg ka edhe aderimi i vendit tonë në Organizatën Botërore të Tregut.

 

Pjesëmarrësit e tregut

Në përputhje me Ligjin e Energjetikës, veprimtaritë nga lëmia e naftës së papërpunuar, derivatet e naftës, biokarburantet dhe karburantet e transportit janë:

 • Përpunimi i naftës së papërpunuar dhe prodhimi i derivateve të naftës;
 • Prodhimi i biokarburanteve;
 • Prodhimi i karburanteve të destinuara për transport me përzierjen e biokarburanteve dhe karburanteve fosile;
 • Transporti i naftës së papërpunuar përmes naftëpërçuesve,
 • Transporti i derivateve të naftës përmes produktpërçuesve dhe
 • Tregtia me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport.

​​Veprimtaritë e cekura mund të ushtrohen nga palë të huaja dhe vendore në bazë të licencave të dhëna nga Komisioni Rregullator i Energjetikës.

Në suaza të këtij sektori bëhet:

 • Importi dhe eksporti i naftës së papërpunuar dhe i produkteve të naftës,
 • Transporti i naftës së papërpunuar përmes naftëpërçuesit,
 • Përpunimi i naftës së papërpunuar,
 • Prodhimi i biokarburantit,
 • Shpërndarja dhe shitja e produkteve të naftës.

Relacionet mes pjesmarrësve të tregut janë dhënë në fotografinë në vijim.

Pasqyra grafike e tregut të naftës dhe derivateve të naftës në vend

© 2024 KOMISIONI RREGULLATOR I ENERGJETIKËS, I SHËRBIMEVE TË UJIT DHE I SHËRBIMEVE TË MENAXHIMIT ME MBETURINAT KOMUNALE I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT