KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME
ТË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIU
Kontakt Newsletter
TRANSPARENCA
mbrojtja e sinjalizuesve
Mbrojtje e denoncuesve personi i autorizuar për marrjen e raporteve nga sinjalizuesit:

Naser Ahmeti-Këshilltar për Çështje Administrative dhe Financa i Presidentit dhe anëtarëve të 
Komisionit Rregullativ për Energji dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

E-mail adresa: ukazuvaci@erc.org.mk

Telefoni kontaktues: 02/3254 035

Adresa postare për marrjen e aplikacioneve:
rr. Maqedonia nr 25 Pallati Lazar Pop Trajkov, kati 6, 1000 Shkup
© 2022 KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME ТË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIU