KOMISIONI RREGULLATOR I ENERGJETIKËS, I SHËRBIMEVE TË UJIT DHE I SHËRBIMEVE TË
MENAXHIMIT ME MBETURINAT KOMUNALE I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
Kontakt Newsletter
TRANSPARENCA
Projektet

PROJEKTE TË ZBATUARA NË KOMISIONIN RREGULLATOR TË ENERGJISË TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

 

 

 

„Mbështetje për Komisionin Rregullator të Energjetikës për zbatimin e Pakos së Tretë Energjetike të BE-së“  (janar 2015 ‒ qershor 2017)

Në vitin 2014, Komisioni Rregullator i Energjetikës kërkoi ndihmë nga Mbretëria e Norvegjisë për zbatimin e projektit „Mbështetje për Komisionin Rregullator të Energjetikës për zbatimin e Pakos së Tretë Energjetike të BE-së“. Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Norvegjisë siguroi 625.000 euro, ndërsa pjesëmarrja e Komisionit Rregullator të Energjetikës ishte 90.000 euro, si dhe hapësira, pajisje për zyra dhe kushte të tjera të nevojshme për realizimin e aktiviteteve për sa zgjat projekti. Për zbatimin e projektit u zgjodh Fakulteti i Elektroteknikës dhe i Teknologjive Informatike pranë universitetit „Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, në bashkëpunim me kompaninë konsultative norvegjeze THEMA dhe shtëpinë konsultative belge European Competence. Duke pasur parasysh se në periudhën e paraparë të prjektit nuk u soll ligj i energjetikës, për të cilin duhet të transponohej Pakoja e Tretë Energjetike e BE-së, u vendos që pjesa më e madhe e burimeve të projektit të destinohen për mbështetjen e Sektorit të sapoformuar të Monitoringut të Tregjeve të Energjisë, ndërsa aktivitetet kyçe ishin krijimi i rregullores nënligjore si dhe zhvillimi dhe zbatimi i sistemit dhe aplikacioneve përkatëse të softuerit për grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave për funksionimin e tregjeve të energjisë.

 

"Mbështetje për Komisionin Rregullativ për Energji për futjen e legjislacionit të BE-së për tregun efikas të energjisë në Republikën e Maqedonisë" (dhjetor 2011 - dhjetor 2014)
Komisioni Rregullativ për Energji në vitin 2011 ka kërkuar mbështetje për projektin “Përkrahje Komisionit Rregullativ për Energji për futjen e legjislacionit të BE-së për tregun e energjisë në Republikën e Maqedonisë”, i cili është mbështetur nga Mbretëria e Norvegjisë dhe ka siguruar mjete prej 950.000 euro. Për zbatimin e projektit është përzgjedhur kompania konsulente norvegjeze THEMA. Komisioni Rregullator i Energjisë ka siguruar 200 mijë euro, si dhe ambiente, pajisje zyre dhe kushte të tjera të nevojshme për punën e përditshme të konsulentëve të angazhuar për kohëzgjatjen e projektit prej 3 vitesh. Në kuadër të këtij projekti, duhet të zhvillohen dhe rishikohen rregullat për furnizimin me energji elektrike dhe gaz natyror për furnizuesin e mundësisë së fundit, rregullat e tregut për gazin natyror, rregullat e rrjetit për transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike dhe gazit natyror, rregullat për monitorimin e funksionimin e tregjeve të energjisë dhe më shumë.
 
"Asistencë Teknike për Komisionin Rregullator të Energjisë" (shtator 2009 - korrik 2011)
Ky projekt është financuar nga Bashkimi Evropian përmes fondeve IPA dhe janë siguruar fonde prej 900 mijë euro. Për zbatimin e Projektit të Asistencës Teknike të Komisionit Rregullator të Energjisë është përzgjedhur kompania konsulente holandeze KEMA. Ky projekt filloi zyrtarisht më 18 shtator 2009. Konferenca Përfundimtare u mbajt më 5 korrik 2011 në Qendrën Informative të Delegacionit të Komisionit Evropian, ku morën pjesë përfaqësues të Delegacionit të Komisionit Evropian, konsulentë të KEMA-s, përfaqësues të Komisionit Rregullator të Energjisë dhe përfaqësues të institucioneve dhe kompanive të tjera. . Në këtë konferencë finale u prezantuan rezultatet e arritura nga ky projekt dhe fundi i këtij projekti u shënua me mbajtjen e takimit të fundit të 8-të të Komitetit Mbikëqyrës ku morën pjesë përfaqësues të ERC-së, përfaqësues të KEMA-s dhe përfaqësues të Delegacionit të Komisionit Evropian. Në kuadër të këtij projekti, Komisionit Rregullator të Energjisë i janë dhënë udhëzime dhe rekomandime për përgatitjen e akteve nënligjore në lidhje me modelet dhe rregullat e tregut të energjisë elektrike, metodologjitë tarifore dhe modelet për çmimet e energjisë elektrike dhe gazit natyror. , tarifat preferenciale për prodhimin e energjisë elektrike nga biomasa, mbetjet dhe energjia gjeotermale, vlerësimi i organizimit të brendshëm të Komisionit Rregullativ të Energjisë etj.
 
"Projekti i Binjakëzimit për Forcimin Institucional të Komisionit Rregullator të Energjisë" (Janar 2010 - Prill 2011)
Ky projekt është financuar nga Bashkimi Evropian përmes fondeve IPA dhe janë siguruar fonde prej 600 mijë euro. Agjencia Austriake për Integrim Evropian dhe Komisioni Austriak Rregullator i Energjisë (E-Control) janë përzgjedhur për të zbatuar projektin e Binjakëzimit për fuqizimin institucional të Komisionit Rregullator të Energjisë. Ky projekt filloi zyrtarisht më 1 janar 2010. Gjatë viteve 2010 dhe 2011 janë mbajtur disa takime ndërmjet përfaqësuesve të Komisionit Rregullativ të Energjisë dhe përfaqësuesve të E-control për licencat, për ngritjen e bazës së të dhënave për monitorimin e tregut të energjisë, strukturën organizative, si dhe për bashkëpunimin me palët e interesuara. U organizuan gjithashtu seminare mbi paketën e tretë të BE-së të legjislacionit për energjinë, rregullat e ndryshimit të furnizuesit dhe matësat inteligjentë. Për këtë projekt binjakëzimi u krijua një faqe interneti e veçantë:  www.e-twinning.at , ku dokumentet, ngjarjet dhe opinionet dhe vërejtjet brenda katër komponentëve përditësoheshin rregullisht. Një Konferencë Përfundimtare u mbajt më 27 Prill 2011 në Qendrën Informative të Delegacionit të Komisionit Evropian, ku morën pjesë përfaqësues të Delegacionit të Komisionit Evropian, përfaqësues të Autoritetit Rregullativ Austriak E-Control, përfaqësues të Komisionit Rregullator të Energjisë dhe përfaqësues e të tjerëve.institucioneve. Në këtë konferencë finale u prezantuan rezultatet e arritura të këtij projekti dhe përfundimi i projektit të binjakëzimit u shënua me mbajtjen e takimit të fundit të 6-të të Komitetit Mbikëqyrës, ku morën pjesë përfaqësues të ERC-së, përfaqësues të E-control dhe përfaqësues të Komisionit Evropian. Delegacioni.
 
Projekte të tjera
Projekti për përgatitjen e metodologjisë për çmimet e energjisë elektrike (2008), financuar nga Banka Botërore, me vlerë 140.000 euro, i zbatuar nga kompania konsulente holandeze KEMA.
 
Projekti për përgatitjen e tarifave nxitëse për energjinë elektrike të prodhuar nga hidrocentralet e vogla (2006), fi.

© 2024 KOMISIONI RREGULLATOR I ENERGJETIKËS, I SHËRBIMEVE TË UJIT DHE I SHËRBIMEVE TË MENAXHIMIT ME MBETURINAT KOMUNALE I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT