KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË DHE SHËRBIME
ТË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIU
Контакт Newsletter
LICENCIMI
LICENCAT E LËSHUARA
© 2021 Регулаторна комисија за енергетикаи водни услуги на Република Северна Македонија