РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
Контакт

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

Ул. Македонија бр.25, Палата Лазар Поп Трајков, 6-ти спрат,

1000 Скопје, Република Северна Македонија

централа: 02/ 3233 580; 02/ 3254 010

факс: 02/ 2556 004; 02/ 3233 586 

е-пошта: erc@erc.org.mk, voda@erc.org.mk, potrosuvaci@erc.org.mk

Официјален YouTube канал на РКЕ

Жиро сметка: 300000001735366, депонент: Комерцијална банка АД

Даночен броj: 4030002483719

 

Служби во РКЕ:

Портпарол: 02/ 3254 036

Администрација: 02/ 3233 580;   02/ 3254 010

Сметководство: 02/ 3100 756

 

Раководител на Сектор за електрична енергија: 02/ 3254 019;  

Стручни служби: 02/ 3254 042

Приемен термин за странки за електрична енергија: Среда од 13:00 до 15:00 часот.

 

Раководител на Сектор за природен гас, течни горива, топлинска енергија:

Стручни служби: 02/ 3100 754; 02/ 3254 033; 02/ 3254 044

Приемен термин за странки за топлинска енергија: Петок од 13:00 до 15:00 часот.

 

Раководител на Економски сектор: 02/ 3254 016

Стручни служби: 02/ 3254 020;  02/ 3254 026; 02/ 3254 040; 02/ 3254 037; 023254 038

 

Раководител на Правен Сектор: 02/3254 029

Стручни служби: 02/ 3254 027; 02/ 3254 045

 

Раководител на Сектор за мониторинг на енергетски пазари: 02 / 3254 031

Стручни служби: 02/ 3254 030; 02/ 3254 041; 02/ 3254 046

 

Раководител на Сектор за информатичка технологија: 02 / 3254 028

 

 

 

© 2022 Регулаторна комисија за енергетикаи водни услуги на Република Северна Македонија