РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
Сектор - Природен гас
Пазар на природен гас

Согласно Законот за енергетика, дејности од областа на природен гас, се:

·         трговија со природен гас;

·         пренос на природен гас;

·         управување со систем за пренос на природен гас;

·         дистрибуција на природен гас;

·         снабдување со природен гас и

·         снабдување во краен случај со природен гас. 

Наведените дејности може да ги вршат домашни и странски лица врз основа на издадени лиценци од страна на Регулаторната комисија за енергетика. Согласно обврските од лиценците за вршење на енергетските дејности лиценцираните субјекти имаат обврска да доставуваат до Регулаторната комисија за енергетика месечни и годишни извештаи за своето работење.

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост ја врши енергетската дејност пренос на природен гас и е должна да обезбеди сигурно и безбедно работење на системот за пренос на природен гас, а кое се обезбедува со планирање, изградба и одржување на гасоводот, на мерно-регулациските станици и другата опрема, а исто така и со грижливо управување и вршење надзор на преносната мрежа и контрола на сите зафати во заштитниот појас на гасоводот.

Во Република Македонија во моментот функционираат три помали системи за дистрибуција на природен гас и тоа Дирекцијата за ТИРЗ, ЈП Куманово Гас и ЈП Струмица гас. Овие претпријатија се носители на лиценци за вршење на енергетските дејности дистрибуција на природен гас, и снабдување со природен гас на потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас и се должни да обезбедат развој, одржување, како и сигурно и безбедно функционирање на системот на дистрибуција на природен гас за сигурна, квалитетна и безбедна испорака на природниот гас до корисниците.

Започнувајќи од 1 јануари 2015 година пазарот на природен гас во Република Македонија е целосно либерализиран и сите потрошувачи може да изберат од кој трговец или снабдувач ќе набавуваат природен гас. Регулаторната комисија за енергетика има издадено 15 лиценци за трговија со природен гас, 2 лиценци за снабдување со природен гас, како и една лиценца за снабдување со природен гас во краен случај.

© 2024 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА