РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци - Марко Филиповски

телефон: 02 / 3254 046

e-mail: marko.filipovski@erc.org.mk     

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
ул. Македонија бр.25 Палата Лазар Поп Трајков, кат 6, 1000 Скопје  

© 2024 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА