РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
Информации од јавен карактер
Одговорни лица

За службени лица за посредување при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер кои што ги има Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија се определуваат:

Бесим Зенуни

e-mail: besim.zenuni@erc.org.mk
телефон: +389 2 3254 049

Билјана Јадровска Панова, 

e-mail: biljana.panova@erc.org.mk
телефон: +389 2 3100 753

Образец на Барање - формулар за пристап до информации од јавен карактер 

Образец на Жалба - формулар

© 2022 Регулаторна комисија за енергетикаи водни услуги на Република Северна Македонија