РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
Надлежности
Регулирање на дејностите

Надлежностите на Регулаторната комисија се стипулирани во член 11-е од Законот за енергетика. Согласно споменатиот член, Регулаторната комисија ги извршува следните задачи:

 • се грижи за сигурно, континуирано и квалитетно снабдување со енергија;
 • се грижи за унапредување на конкурентен пазар на енергија;
 • пропишува услови за снабдување со одделни видови енергија;
 • пропишува  методологија за формирање на цени на одделни видови енергија;
 • пропишува тарифни системи за  одделни видови енергија,
 • донесува одлуки за цени на оддеелни видови енергија, согласно Методологијата за формирање на цени, тарифните системи  на одделни видови енергија и другите законски прописи;
 • ги издава, менува, одзема и го следи извршувањето на лиценците за вршење на одделни дејности од областа на енергетиката;
 • пропишува правила за приклучување на енергетските мрежи;
 • се грижи за унапредување на заштитата на правата на корисниците на енергија;
 • покренува иницијатива за донесување на закони и други прописи од областа на енергетиката;
 • учествува во разрешувањето на спорови и предлага мерки во врска со истите;
 • доставува предлог до надлежните органи за превземање на мерки во согласност со нивната надлежност и во постапка пропишана со закон кон субјектите кои дејноста ја вршат спротивно на овој закон;
 • донесува Деловник и други акти на Регулаторната комисија и
 • врши други работи утврдени со Закон.

За извршувањето на работите од надлежност на Регулаторната комисија, државните органи, органите на единиците на локалната самоуправа и трговските друштва што ги вршат дејностите од областа на енергетиката се должни да и ги дадат потребните документи, податоци и информации на нејзино барање.

Документите, податоците и информациите кои имаат доверлив карактер  Регулаторната комисија ги користи и чува на начин утврден со свој  акт.

© 2022 Регулаторна комисија за енергетикаи водни услуги на Република Северна Македонија