РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
Надлежности
Одговорност на РКЕ

Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е должен, најдоцна до 30 април во тековната година да достави годишен извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за претходната година до Владата на Република Северна Македонија и до Собранието на Република Северна Македонија. Во годишниот извештај се содржани и податоци за  материјално - финансиско работење на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Годишниот извештај  за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги се објавува на официјаланта веб страна www.erc.org.mk.

На барање на Владата на Република Северна Македонија и министерот надлежен за работите на енергетиката, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги доставува и други потребни извештаи и информации од областа на своето работење.

© 2024 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА