РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
ЛИЦЕНЦИ
Прашања и одговори
 1. Која е потребната документација која се поднесува во постапката за издавање на лиценца?
  Целокупната потребна документација за секоја енергетска дејност одделно е наведена во соодветниот Образец БЛ.
   
 2. Во колку примероци и во која форма се поднесува барањето и потребната документација?
  Барањето и потребната документација се поднесуваат во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар и електронски во .pdf формат. Документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал.
   
 3. Документацијата што се поднесува во постапката колку не треба да биде постара од денот на поднесување на барањето?
  Документацијата од Централен регистар на Република Северна Македонија, Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето.
  Носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија документација чие времетраење не е изминато, во постапката за менување на лиценца може да се повика на оваа документација.
   
 4. Колкаво е времетраењето на постапката за издавање на лиценца?
  Ако поднесеното барање е потполно и се исполнети условите за издавање на лиценца, постапката трае најмногу 60 дена од денот на поднесување на барањето.
   
 5. Што ако при поднесување на барањето не се поднесе целокупната документација?
  Ако се утврди дека поднесеното барање е непотполно и/или потребната документација не е доставена на начин пропишан со Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето, го известува барателот и му одредува дополнителен рок од 20 дена за доставување на документите, односно отстранување на утврдените недостатоци. Ако барателот не постапи по известувањето во дадениот рок, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија донесува решение за отфрлање на барањето.
   
 6. Колку е времетраењето на лиценцата за вршење на  енергетска дејност, лиценцата за пробна работа или решението за упис во регистарот на странски трговци или снабдувачи со електрична енергија и природен гас?
  Времетраењето на лиценцата и решението за упис во регистарот на странски трговци или снабдувачи со електрична енергија и природен гас го определува Регулаторната комисија за енергетика  во согласност со роковите утврдени со Законот за енергетика, а во зависност од видот на енергетската дејност, видот и обемот на обврската за обезбедување јавна услуга, односно универзална услуга во вршењето на енергетската дејност, обемот на средствата потребни за извршување на енергетската дејност, времетраењето на правото за користење на соодветниот енергетски ресурс, како и од барањето доставено од вршителот на енергетска дејност.

  Лиценца за пробна работа се издава со времетраење од девет месеци, со можност за нејзино продолжување под услови, на начин и постапка утврдени со членовите 16, 25 и 26 од Правилникот за лиценци.

  Времетраењето на решението за упис во регистарот на странски трговци или снабдувачи со електрична енергија и природен гас не може да биде подолго од времетраењето на лиценцата или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност издадени на основачот на барателот.

  Датумот на важење на лиценцата не може да биде подолго од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста.
 7. Кои услуги ги нуди и за кои енергетски дејности се издава лиценца од страна на РКЕ?
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за пренос на електрична енергија         
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за организирање и управување со пазарот на електрична енергија 
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за дистрибуција на електрична енергија
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за пренос на природен гас
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за организирање и управување со пазарот на природен гас 
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за дистрибуција на природен гас
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за регулирано производство на топлинска енергија/ производство на топлинска енергија
  Барање за издавање/продолжување на привремена лиценца за регулирано производство на топлинска енергија/ производство на топлинска енергија
  Барање за издавање/продолжување на лиценца на носител на привремена лиценца за регулирано производство на топлинска енергија/ производство на топлинска енергија
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за дистрибуција на топлинската енергија
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за снабдување со топлинската енергија
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за производство на електрична енергија
  Барање за издавање на привремена лиценца за производство на електрична енергија
  Барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија 
  Барање за издавање на привремена лиценца за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија
  Барање за издавање на лиценца за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија на носител на привремена лиценца
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за пробна работа за производство на електрична енергија/регулирано производство на топлинска енергија/производство на топлинска енергија/комбинирано производство на електрична и топлинска енергија
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за снабдување со електрична енергија
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за трговија со електрична енергија 
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за снабдување со природен гас
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за трговија со природен гас 
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за транспорт на сурова нафта преку нафтовод 
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за транспорт на нафтени деривати преку продуктовод
  Барање за издавање/продолжување на лиценца за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт 
  Барање за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност 
  Барање за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност
  Барање за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност
  Барање за издавање на решение за упис во регистарот на странски трговци на електрична енергија
  Барање за издавање на решение за упис во регистарот на странски трговци на природен гас
  Барање за издавање на решение за упис во регистарот на странски снабдувачи на електрична енергија
  Барање за издавање на решение за упис во регистарот на странски снабдувачи на природен гас 
  Барање за престанок на решение за упис во регистарот 
  Известување за настанати промени кај носител на лиценца
© 2024 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА