РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
Меѓународни активности
Европски интеграции

Регулаторната комисија за енергетика со својата работа значајно придонесува во исполнувањето на преземените обврски во процесот на пристапување на Република Македонија кон Европската унија, преку учество во работната група за Поглавје 3.15 Енергетика, при што е надлежна за подготовка на делот за подрачјата 3.15.2 Внатрешен пазар на енергија и 3.15.4 Обновливи извори на енергија.

Во рамки на оваа група редовно се одржуваат состаноци со Секретаријатот за европски прашања и Министерството за економија, се предвидуваат подзаконските акти кои се потребни да се донесат од областа на пазарот на енергија и се ажурира исполнувањето на преземените обврски за интеграција во Европската унија.  

© 2022 Регулаторна комисија за енергетикаи водни услуги на Република Северна Македонија