РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
ПОТРОШУВАЧИ
Обврски

Клучни обврски на потрошувачите

Потрошувачот е должен да се придржува кон обврските утврдени во Законот за енергетика, другите закони и прописи, Правилата за снабдување и договорот за снабдување, а особено:

 1. навремено и во целост да ги плаќа фактурите издадени од снабдувачот на начин утврден во договорот за снабдување
 2. да го извести снабдувачот за одлуката да го продолжи или да го престане постојниот договор за снабдување
 3. да му ги обезбеди на снабдувачот своите податоци за контакт (име и презиме/назив на корисникот, адреса/седиште, матичен/даночен број, број на документ за идентификација, телефон, факс, е-пошта) и во рок од 30 дена да го извести за настанатата промена на податоците
 4. да го извести снабдувачот за одлуката за промена на снабдувач
 5. да ги почитува условите за пристап и користење на системот на кој што е приклучен утврдени во договорот за приклучување и користење на системот и соодветните мрежни правила
 6. да не го попречува снабдувањето на други потрошувачи
 7. да не го оштетува или на друг начин да го манипулира мерниот уред и
 8. да дозволи пристап на својот имот на овластени лица на операторите и/или на снабдувачот заради остварување на нивните права и обврски утврдени со Законот за енергетика, мрежните правила и Правилата за снабдување.

Потрошувачот, веднаш го известува снабдувачот ако воочи:

 • оштетување на мерната опрема од мерните места;
 • неправилно функционирање на мерната опрема;
 • кражба на мерната, или на останатата опрема;
 • отстранување или оштетување на пломбата и
 • оштетување на мерните ормани

Потрошувачот е одговорен за оштетување или за кражба на мерен уред и/или на останатата мерна опрема, за отстранување на пломби или за оштетување на мерниот орман, ако се вградени на неговиот имот и ги поднесува трошоците за набавка, замена или поправка на мерната опрема.

© 2022 Регулаторна комисија за енергетикаи водни услуги на Република Северна Македонија