РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Контакт Newsletter
Сектор - Топлинска енергија
ПАЗАР НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Согласно Законот за енергетика, вршителите на регулираните енергетски деј­но­сти производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија се должни да обезбедат јав­на услуга, а регулирањето на овие дејности е во надлежност на Ре­гу­ла­торната комисија за енергетика. Вршителите на регулираните енергетски дејности, лоцирани на територијата на Град Скопје, се: 

  • ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - Скопје (производство на топлинска енергија)
  • ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - Скопје (дистрибуција на топлинска енергија)
  • ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ - Скопје (снабдување со топлинска енергија)
  • Скопје Север АД Скопје (производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија)
  • АД ЕЛЕМ Подружница Енергетика (производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија).

Услугата за греење се плаќа врз основа на измерената испорачана енергија на влез на објектот. Регулацијата и отчитување на испорачаната енергија во секој објект се врши од централен диспечерски систем.

© 2024 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА