РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт
06.12.2021
Vendim për përcaktimin e çmimeve më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit
06.12.2021
Соопштение за јавност-Нафтени деривати
06.12.2021
Njoftim për shtyp-Derivatet e naftës
06.12.2021
Споредба на малопродажни цени на Еуродизел и Еуросупер БС-95
06.12.2021
Известување за поднесено Барање за одобрување на регулиран приход и тарифа за регулираниот период 2022-2026 година на „СТРУМИЦА-ГАС“ Струмица
02.12.2021
Njoftim mbi parashtroi Kërkesë për miratimin e të ardhurave të rregulluara dhe tarifës për periudhën e rregulluar 2022-2026 të „STRUMICA - GAS“ Strumicë
02.12.2021
Соопштение за јавност - Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) Марко Бислимоски е реизбран за претседател на Одборот на регулатори на Енергетската заедница
30.11.2021
Njoftim për opinion - Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës (KRRE) Мarko Bislimoski përsëri është zgjedhur si kryetar i Bordit të Rregullatorëve të Komunitetit Energjetik
30.11.2021
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт
29.11.2021
ЛИЦЕНЦИ
АЕРУС ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
06.12.2021
РУБИКС ПОВЕР НЕТВОРКС ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
06.12.2021
РУБИКС ПОВЕР НЕТВОРКС ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
06.12.2021
ТЕ-ТО АД
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
06.12.2021
РИНУАБЛ ПАУЕР ИНТЕРНАТИОНАЛ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
06.12.2021
ОКТА Рафинерија на нафта
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
06.12.2021
МАКПЕТРОЛ АД
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
06.12.2021
АК ХИДРО 2016
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
02.12.2021
АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
02.12.2021
СИМАО – БЖ СОЛАР ДОО
Природен гас
Трговија на природен гас
29.11.2021
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
71 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
73 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)63 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
62.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC38.527 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење5.36 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)6.69 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)3.36 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh