РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
ЛИЦЕНЦИ
ЕВН Mакедонија Електрани ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.11.2020
РАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.11.2020
НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.11.2020
ШИМОВ ТРАНСПОРТ И КОМПАНИ ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
23.11.2020
ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
19.11.2020
ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
19.11.2020
МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
19.11.2020
ЕНЕРЏИ АКТИВЕ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
19.11.2020
ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
19.11.2020
ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Софија – Подружница Скопје
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
19.11.2020
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
60.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
62.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)53 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
53 ден/л
МАЗУТ М-1 HC28.501 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.77 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.95 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.99 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh