РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
13.07.2020
Соопштение за јавност-Нафтени деривати
13.07.2020
Известување за предлог-решенија за давателите на водни услуги: ЈП Водовод и Канализација Струга, ЈП „Комуналец“ Кичево и ЈПКД Комуналец Струмица
10.07.2020
Предлог-Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Водовод и Канализација Струга за регулиран период 2021-2023 година
10.07.2020
Предлог-Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Водовод и Канализација Струга за регулиран период 2021-2023 година
10.07.2020
Предлог-Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД “Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година
10.07.2020
Предлог-Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД “Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година
10.07.2020
Предлог-Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД “Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година
10.07.2020
Предлог-Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2021-2023 година
10.07.2020
Предлог-Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2021-2023 година
10.07.2020
ЛИЦЕНЦИ
ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
09.07.2020
БИРОСЕФ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
09.07.2020
ЕНЕРГИ ФУТУРЕ СОЛУТИОН ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
09.07.2020
ЕНЕРГИ ФУТУРЕ СОЛУТИОН ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
09.07.2020
ЕНЕРЏИ ОН ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
02.07.2020
ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
29.06.2020
ЛИ-ОИЛ ДБ ДООЕЛ Кавадарци
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
25.06.2020
ЕНЕРГИ ФУТУРЕ СОЛУТИОН ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
25.06.2020
ЕНЕРГИ ФУТУРЕ СОЛУТИОН ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
25.06.2020
АЛБАТРОС ДОО Штип
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
22.06.2020
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
61.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
63.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)53.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
53 ден/л
МАЗУТ М-1 HC26.585 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh