РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Соопштение за поднесен План за одржување на електродистрибутивната мрежа за 2020 година доставен од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ
02.06.2020
Соопштение за поднесен План за одржување на електродистрибутивниот систем за 2020 година доставен од АД „Електрани на Северна Македонија“ – Подружница Енергетика
02.06.2020
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
01.06.2020
Соопштение за јавност-Нафтени деривати
01.06.2020
Предлог-Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп за регулиран период 2021-2023 година
01.06.2020
Предлог-Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп за регулиран период 2021-2023 година
01.06.2020
Предлог-Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп за регулиран период 2021-2023 година
01.06.2020
Предлог-Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Неготино за регулиран период 2021-2023 година
01.06.2020
Предлог-Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Неготино за регулиран период 2021-2023 година
01.06.2020
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
26.05.2020
ЛИЦЕНЦИ
ЕАМ ДОО Штип
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
28.05.2020
ЕВРОПА 92 ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
11.05.2020
СУПЕРТРЕЈД ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
07.05.2020
СУПЕРТРЕЈД ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
30.04.2020
ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.04.2020
ПОВЕР ОН ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
16.04.2020
МАКПЕТРОЛ АД
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.03.2020
ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
16.03.2020
МХЕЦ ТОПОЛКИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
16.03.2020
ГРАНЕКСПОРТ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.03.2020
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
57 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
59 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)49 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
37.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC23.26 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh