РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Известување за предлог-решенија за утврдување на тарифи за водни услуги за регулиран период 2022-2024 година на ЈП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Македонски Брод
20.09.2021
Njoftim për propozim-aktvendime për përcaktimin e tarifave për shërbimeve e ujit për periudhën e rregulluar 2022-2024 të NP-së “UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI“ Makedonski Brod
20.09.2021
Известување за предлог решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КАЛЕ-ЦЕНТАР ЖУПА за регулиран период 2022-2024 година
16.09.2021
Njoftim për Propozim-Aktvendim të përcaktimit të tarifës së furnizimit me ujë të pijshëm apo të furnizimit me ujë për periudhën e rregulluar 2022-2024
16.09.2021
Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифи за водни услуги за регулиран период 2022-2024 година на ЈКП ДЕБРЦА Дебрца
15.09.2021
Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година на ЈКП Комуналец Пласница
15.09.2021
Соопштение за јавност
15.09.2021
Njoftim për opinion
15.09.2021
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
13.09.2021
Vendim për përcaktimin e çmimeve më tëа larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit
13.09.2021
ЛИЦЕНЦИ
БАШИНО-ГАС ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
09.09.2021
ГУЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
09.09.2021
ПЕРТИНАКС ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
09.09.2021
ПЕТРО М ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
09.09.2021
СБП ЕНЕРЏИ ПРОДАКШН ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
06.09.2021
ЕВН Mакедонија Електрани ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
02.09.2021
ЗОКО-ХАРТ увоз - извоз ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
30.08.2021
МЕБЕЛ ТРЕЈД ДОО Виница
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
26.08.2021
УНИ АГРО увоз-извоз ДОО Велес
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
26.08.2021
АК ХИДРО 2016
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
23.08.2021
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
73 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
75 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)63.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
63 ден/л
МАЗУТ М-1 HC38.395 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење5.36 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)6.69 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)3.36 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh