РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Известување за Предлог-Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
22.10.2020
Одлука за определување на ескалираната густина и деескалираната густина на секој нафтен дериват и гориво за транспорт, висината на надоместокот за премија, транспортните трошоци до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот за трошоци за работење преку склад и трговска маржа
22.10.2020
Vendim për përcaktimin e dendësisë së eskaluar е dhe dendësisë së deeskaluar të secilit derivat të naftës dhe të lëndës djegëse për transport, shumës të kompensimit për premi, shpenzimet të transportit deri në depozitë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe shumën të kompensimit për shpenzimet e punës nëpërmjet depozitës dhe marzhës tregtare
22.10.2020
Соопштение за јавност
22.10.2020
Njoftim për opinionin
22.10.2020
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
19.10.2020
Vendim të përcaktimit të çmimeve më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit
19.10.2020
Соопштение за јавност-Нафтени деривати
19.10.2020
Njoftim për shtyp-Derivatet e naftës
19.10.2020
Решение за одобрување на Аукциски правила за доделување на прекугранични преносни капацитети на граница Република Северна Македонија - Република Бугарија за 2021 година
19.10.2020
ЛИЦЕНЦИ
МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
22.10.2020
ДИСАМ НМ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
19.10.2020
ЈАВОР ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
16.10.2020
АЛ-МАКС ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
08.10.2020
ЕУРОПАК увоз-извоз ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
08.10.2020
ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
08.10.2020
МГИ Енергетика ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
05.10.2020
МЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
01.10.2020
ПРЕСПА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
01.10.2020
МАКС ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
28.09.2020
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
59 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
61 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)50.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
50.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC26.754 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.77 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.95 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.99 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh