РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
18.01.2021
Vendim të përcaktimit të çmimeve më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit
18.01.2021
Соопштение за јавност-Нафтени деривати
18.01.2021
Njoftim për shtyp-Derivatet e naftës
18.01.2021
Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип за регулиран период 2021 – 2023 година
14.01.2021
Aktvendim për fillimin e procedurës për miratimin e tarifës rregullatore të furnizimit me ujë të pijshëm apo të furnizimit me ujë të NPK NIKOLLA KAREV Probishtip për periudhën e rregulluar 2021-2023
14.01.2021
Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип за регулиран период 2021 – 2023 година
14.01.2021
Aktvendim për fillimin e procedurës për miratimin e tarifës rregullatore të grumbullimit dhe të largimit të ujërave të zeza urbane të NPK NIKOLLA KAREV Probishtip për periudhën e rregulluar 2021-2023
14.01.2021
Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД Охрид за регулиран период 2021 – 2023 година
14.01.2021
Aktvendim për fillimin e procedurës për miratimin e tarifës rregullatore të furnizimit me ujë të pijshëm apo të furnizimit me ujë të NP UJËSJELLËSI Ohër për periudhën e rregulluar 2021 – 2023
14.01.2021
ЛИЦЕНЦИ
ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Прозиводство на електрична енергија
14.01.2021
ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Прозиводство на електрична енергија
14.01.2021
СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
14.01.2021
ЕНЕКОД ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
24.12.2020
ЕНЕКОД ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
24.12.2020
ВИСТОНИ - ЖП ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Прозиводство на електрична енергија
24.12.2020
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје-ДТИРЗ
Природен гас
Дистрибуција на природен гас
24.12.2020
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје-ДТИРЗ
Природен гас
Снабдување на природен гас
24.12.2020
КУМАНОВО-ГАС
Природен гас
Дистрибуција на природен гас
24.12.2020
КУМАНОВО-ГАС
Природен гас
Снабдување на природен гас
24.12.2020
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
63 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
65 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)54.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
54.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC30.823 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.77 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.95 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.99 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh