РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
26.07.2021
Njoftim për shtyp-Derivatet e naftës
26.07.2021
Соопштение за јавност-Нафтени деривати
26.07.2021
Споредба на малопродажни цени на Еуродизел и Еуросупер БС-95
26.07.2021
Предлог-Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
23.07.2021
Предлог-Одлука за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
23.07.2021
Предлог-Одлука за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
23.07.2021
Предлог-Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика
23.07.2021
Предлог-Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД
23.07.2021
Предлог-Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје–Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје
23.07.2021
ЛИЦЕНЦИ
МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
22.07.2021
ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ
Топлинска енергија
Дистрибуција на Топлинска енергија
19.07.2021
АЛКАЛОИД АД
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
19.07.2021
СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО
Природен гас
Трговија на природен гас
19.07.2021
ЕНЕКОД ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
15.07.2021
ЕНЕКОД ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
15.07.2021
БИО ЕНЕРЏИ ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
12.07.2021
МАРИЈА ТРЕИД ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
12.07.2021
АЛПИН-КОМ ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
05.07.2021
ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
05.07.2021
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
71 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
73 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)60 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
62 ден/л
МАЗУТ М-1 HC36.88 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење5.36 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)6.69 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)3.36 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh