РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
ЛИЦЕНЦИ
БИО ЕНЕРЏИ ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
15.04.2021
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
15.04.2021
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
15.04.2021
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
15.04.2021
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
15.04.2021
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
15.04.2021
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
15.04.2021
ПОВЕР ПЕТРОЉЕУМ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
25.03.2021
АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
18.03.2021
МАКС ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
18.03.2021
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
67.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
69 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)58.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
58 ден/л
МАЗУТ М-1 HC34.992 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.77 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.95 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.99 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh