РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Annual Report of the Energy and Water Services Regulatory Commission of the Republic of North Macedonia for 2020
11.06.2021
Известување за поднесено Барање за одобрување на максимален приход и цена за 2021 година за регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ - Скопје
10.06.2021
Известување за поднесено Барање за одобрување на максимален приход и цена за 2021 година за регулираната дејност снабдување со топлинска енергија на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
10.06.2021
Известување за поднесено Барање за одобрување на максимален приход за регулирани дејности производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2021 година на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД - Скопје
10.06.2021
Известување за поднесено Барање за одобрување на максимален приход и цена за 2021 година за регулираната дејност производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на АД ЕСМ-Подружница „ЕНЕРГЕТИКА“ – Скопје
10.06.2021
Известување за поднесено Барање за одобрување на максимален приход и цена за 2021 година за регулираната дејност производство на топлинска енергија на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
10.06.2021
Решение за одобрување на Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем на АД МЕПСО -Скопје
10.06.2021
Соопштение за јавност
09.06.2021
Njoftim për opinionin
09.06.2021
Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифи за регулиран период 2022-2024 година на ЈКП ГАЗИ БАБА 2007
09.06.2021
ЛИЦЕНЦИ
МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
10.06.2021
СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
10.06.2021
ХИДРО ОСОГОВО ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
10.06.2021
ХИДРО ОСОГОВО ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
10.06.2021
ХИДРО ОСОГОВО ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
10.06.2021
ВАРДАР ХИДРО ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
10.06.2021
ВАРДАР ХИДРО ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
10.06.2021
ВАРДАР ХИДРО ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
10.06.2021
АК-ИНВЕСТ, AKINVEST ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
10.06.2021
ЕНЕРГОРЕМОНТ- МЗТ-ХЕРЦ ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
10.06.2021
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
68 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
70 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)60.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
60 ден/л
МАЗУТ М-1 HC34.889 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.77 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.95 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.99 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh