РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, АД МЕПСО Скопје
31.07.2020
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје
31.07.2020
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
31.07.2020
Одлука за одобрување на регулираниот максимален приход и цени на пресметковните елементи за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје
31.07.2020
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика
31.07.2020
Предлог-Одлуки за топлинска енергија за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност
29.07.2020
Предлог-Одлуки за електрична енергија за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулирана енергетска дејност
29.07.2020
Propozim-Vendime për energjinë elektrike për miratimin e të ardhurave maksimale të rregulluara, tarifave mesatare dhe tarifave për elementët e llogaritjes për kryerjen e veprimtarisë së rregulluar të energjisë
29.07.2020
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
27.07.2020
Vendim për përcaktimin e çmimeve më të larta për shitje me pakicë të derivateve të naftës dhe lëndëve djegëse për transport
27.07.2020
ЛИЦЕНЦИ
ВАНГАРД ДОО Скопје
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
30.07.2020
РКМ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
20.07.2020
ФОЛИ-КОМ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
13.07.2020
КУЛИ, Лилјана Мариновска Прилеп ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
13.07.2020
ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
09.07.2020
БИРОСЕФ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
09.07.2020
ЕНЕРГИ ФУТУРЕ СОЛУТИОН ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
09.07.2020
ЕНЕРГИ ФУТУРЕ СОЛУТИОН ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
09.07.2020
ЕНЕРЏИ ОН ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
02.07.2020
ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
29.06.2020
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
59.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
61.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)53 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
53 ден/л
МАЗУТ М-1 HC26.06 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.77 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.95 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.99 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh