РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
20.01.2020
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
13.01.2020
Предлог Мрежни правила за пренос на електрична енергија на АД МЕПСО-Скопје
10.01.2020
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
08.01.2020
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
30.12.2019
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на дејноста пренос на природен гас за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје
30.12.2019
Одлука за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на дејностa дистрибуција на природен гас за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје
30.12.2019
Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“ - Струмица
30.12.2019
Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2020 година од регулираниот период 2017-2021 година на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“ - Куманово
30.12.2019
Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија
30.12.2019
ЛИЦЕНЦИ
КОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
16.01.2020
ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
16.01.2020
МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
16.01.2020
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
09.01.2020
АЛПИН-КОМ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
02.01.2020
АГОН ГРОУП ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
02.01.2020
ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
02.01.2020
ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
02.01.2020
ЕЛПЕКОМ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
23.12.2019
ПЕТРО М ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
23.12.2019
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
68 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
70 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)62.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
51.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC40.424 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh