РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Соопштение за јавност- Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги излегува на слободниот пазар за електрична енергија
19.02.2020
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
17.02.2020
Соопштение за јавност-Нафтени деривати
17.02.2020
Соопштение за јавност Средба Бислимоски – Морено: Шпански инвеститори ги разгледуваат можностите за вложување во обновливи извори за енергија
13.02.2020
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
10.02.2020
Соопштение за јавност-Нафтени деривати
10.02.2020
Решение за одобрување на Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем
10.02.2020
РКЕ се стекна со сертификатот ISO 9001:2015 што е потврда за воспоставен систем за квалитетна услуга
07.02.2020
Решение за одобрување на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на АД „ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“
06.02.2020
Соопштение за јавност-Енергетска заедница: Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Северна Македонија ја одбрани својата независност и автономија
05.02.2020
ЛИЦЕНЦИ
СОЛЕИЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
17.02.2020
СОНЦЕ-ДООЕЛ експорт-импорт
Eлектрична енергија
Прозиводство на електрична енергија
17.02.2020
ЕСП ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
10.02.2020
ЕСП ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
10.02.2020
ТЕ-ТО АД
Eлектрична енергија
Прозиводство на електрична енергија
06.02.2020
СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
27.01.2020
САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
22.01.2020
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
22.01.2020
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
22.01.2020
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
22.01.2020
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
66 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
68 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)58 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
46.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC33.14 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh