РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
10.05.2021
Vendim për përcaktimin e çmimeve më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftësdhe të lëndëve djegëse të transportit
10.05.2021
Соопштение за јавност-Нафтени деривати
10.05.2021
Njoftim për shtyp-Derivatet e naftës
10.05.2021
Соопштение за јавност
06.05.2021
Njoftim për opinionin
06.05.2021
Соопштение за Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење на АД Електрани на Северна Македонија Скопје
06.05.2021
Njoftim për Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes të Energjisë Termike për Ngrohje të SHA Centralet Elektrike të Maqedonisë së Veriut, Shkup
06.05.2021
Одлука за одобрување на Планот за развој на електропреносниот систем за период 2021-2030 година, на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје (АД МЕПСО)
06.05.2021
Vendim për miratimin e Planit për zhvillimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për periudhën 2021-2030, të Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shoqëria Aksionare e Transmetimit të Energjisë Elektrike dhe e Menaxhimit të Sistemit Elektroenergjetik në Pronësi të Shtetit - Shkup (SHA MEPSO Shkup)
06.05.2021
ЛИЦЕНЦИ
ВИСПАК-ПЕЛА ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
29.04.2021
ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
29.04.2021
РЕНСТРОМ ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
26.04.2021
РЕНСТРОМ ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
26.04.2021
ЕУРОПЕТРОЛ МТ ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
26.04.2021
Мали Хидро Електрани ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
26.04.2021
Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
26.04.2021
ДИКОМ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
26.04.2021
ХИДРОЕНЕРГО ПРОЕКТ ВОДОВОД ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
26.04.2021
СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
26.04.2021
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
67 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
69 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)59 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
58.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC34.443 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.77 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.95 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.99 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh