РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
ЛИЦЕНЦИ
ПЕРТИНАКС ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
14.10.2021
Јавно претпријатие за комунални работи КОМУНАЛЕЦ Кавадарци
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
12.10.2021
Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
07.10.2021
ЛИ-ОИЛ ДБ ДООЕЛ Кавадарци
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
04.10.2021
ПЕТРОВ СОЛАР ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
30.09.2021
ВИНИ ФАРМА ДОО
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
30.09.2021
ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
30.09.2021
ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
27.09.2021
САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
20.09.2021
УНИ АГРО увоз-извоз ДОО Велес
Eлектрична енергија
Производство на електрична енергија
20.09.2021
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
75.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
77.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)67.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
67 ден/л
МАЗУТ М-1 HC42.761 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење5.36 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)6.69 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)3.36 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh