РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
Контакт

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

Ул. Македонија бб, Палата Лазар Поп Трајков, 6-ти спрат,
1000 Скопје, Република Македонија
централа: 02/ 3233 580; 02/ 3254 010
факс: 02/ 2556 004; 02/ 3233 586 
е-пошта: erc@erc.org.mk, voda@erc.org.mk
Жиро сметка: 300000001735366, депонент: Комерцијална банка АД
Даночен броj: 4030002483719
 
Служби во РКЕ:
Администрација: 02/ 3233 580;   02/ 3254 010
Сметководство: 02/ 3254 022
 
Раководител на Сектор за електрична енергија: 02/ 3254 019;  
Стручни служби: 02/ 3254 042
Приемен термин за странки за електрична енергија: Среда од 13:00 до 15:00 часот.
 
Раководител на Сектор за природен гас, течни горива, топлинска енергија: 02/ 3254 018
Стручни служби: 02/ 3254 033; 02/ 3254 044
Приемен термин за странки за топлинска енергија: Петок од 13:00 до 15:00 часот.
 
Раководител на Економски сектор: 02/ 3254 016
Стручни служби: 02/ 3254 020;  02/ 3254 026; 02/ 3254 040; 02/ 3254 037; 023254 038
 
Раководител на Правен Сектор: 02/3254 021
Стручни служби: 02/ 3254 027; 02/ 3254 045
 
Раководител на Сектор за мониторинг на енергетски пазари: 02 / 3254 031
Стручни служби: 02/ 3254 030; 02/ 3254 041; 02/ 3254 046
 
Раководител на Сектор за информатичка технологија: 02 / 3254 028