РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
Нафта и нафтени деривти / Пазар на нафта и нафтени деривати

Во рамките на овој сектор се врши:

  • увоз и извоз на сурова нафта и нафтени продукти,
  • транспорт на сурова нафта низ нафтовод,
  • преработка на суровата нафта,
  • производство на биогориво,
  • дистрибуција и продажба на нафтените продукти.

Релациите помеѓу учесниците на пазарот се прикажани на следната слика.