РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
Информации од јавен карактер
За службени лица за посредување при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер кои што ги има Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија се определуваат:
 
Бесим Зенуни, 
e-mail: besim.zenuni@erc.org.mk
телефон: 02/3254 049
 
Билјана Јадровска Панова, 
e-mail: biljana.panova@erc.org.mk
телефон: 02/3254 053
 
 

Образец на Барање - формулар за пристап до информации од јавен карактер 

Образец на Жалба - формулар