РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
Информации од јавен карактер
За службени лица за посредување при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер кои што ги има Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија се определуваат:
 
Јулијана Димоска Исајловска, 
Помошник  раководител на Сектор за техничко-енергетски работи од областа на природен гас,
течни горива, топлинска и геотермална енергија,
Контакт адреса: ул. Димитрие Чуповски бр. 2, 1000 Скопје
e-mail: julijana.dimoska@erc.org.mk
телефон: 02/3254 033
 
Шамил Реџепи, 
Стручен советник на Сектор за економски работи,
контакт адреса: ул. Димитрие Чуповски бр. 2, 1000 Скопје
e-mail: samil.redzepi@erc.org.mk
телефон: 02/3254 026

Барање - формулар за пристап до информации од јавен карактер