РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
ВЕБ ПЛАТФОРМА

Линк за достап на Веб платформа - Маркет мониторинг: https:\\monitoring.erc.org.mk