СОРАБОТКА СО ERRA

Во текот на 2004 година, Регулаторната комисија беше примена за полноправен член во Регионалната асоцијација на енергетски регулатори (ERRA).  Регионалната асоцијација на енергетски регулатори (ERRA) е асоцијација  на независни енергетски регулаторни тела на земјите од централна и источна Европа чиешто членство е засновано на волонтерска основа. Главните цели на асоцијацијата е да ја зголеми размената на информации и искуства помеѓу членовите и да го рашири пристапот од искуството од енергетската регулација насекаде во светот. Согласно уставот на Регионалната асоцијација на енергетски регулатори (ERRA) главни цели на асоцијацијата се

  • да се подобри енергетската регулација во земјите членки;
  • да се грижи за развој ба стабилна енергетска регулација преку автономни и независни регулаторни тела;
  • да ја зголеми соработката помеѓу енергетските регулаторни тела;
  • да ја зголеми комуникацијата, размената на информации, искуства и истражувањата  помеѓу земјите - членки;
  • да се обезбеди пристап до информациите во врска со енергетската регулација насекаде во светот; и
  • да се обезбеди тренинг, обука и градење на професионален капацитет  на  вработените во регулаторните тела на земјите - членки.

Во согласност со утврдениот годишен план на активности на Регионалната асоцијација на енергетски регулатори (ERRA), Регулаторната комисија учествува со свои претставници во работните групи и комитети на асоцијацијата.