0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Предлог–Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа на ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ
21.09.2018
Соопштение за јавност
21.09.2018
Јавен повик за доделување на договор за универзален снабдувач со електрична енергија
18.09.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
17.09.2018
Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2018-2020 година
14.09.2018
Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2018-2020 година
14.09.2018
Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2018-2020 година
14.09.2018
Методологија за измена на Методологијата за определување на тарифите за водна услуга
12.09.2018
Правила за пазар на електрична енергија
11.09.2018
Правила за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач
07.09.2018
ЛИЦЕНЦИ
ФАМ МОДЕ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
21.09.2018
МИТ ОИЛ ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
13.09.2018
ГРИНСОЛАР ЈУГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
08.08.2018
САН ПЕТРОЛЕУМ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
01.08.2018
АЛУНИКО ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.07.2018
БЕТАШПЕД ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.07.2018
МИТРОТЕК ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.07.2018
ТИ-СТАЈЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.07.2018
ВИТЕЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
ДЕНКЕБЕНЕ ДООЕЛ
Природен гас
Трговија на природен гас
30.05.2018
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
72.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
74 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)66 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh