0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
05.02.2018
Соопштение за јавност - Реакција на РКЕ за написи во однос на тарифите за водни услуги
02.02.2018
Соопштение за јавност - Тарифи за водни услуги
31.01.2018
РKЕ започна заеднички проект со NARUC
25.01.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
22.01.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
09.01.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
28.12.2017
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифа за вршење на дејностите за пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 2018 година и годишен приход по составни елементи за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје
28.12.2017
Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2018 година на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“ Куманово
28.12.2017
Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2018 година на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“-Струмица
28.12.2017
ЛИЦЕНЦИ
ТЕ-ТО АД
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
27.12.2017
ШОЕНФУС ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
27.12.2017
ТЕ-ТО АД
Природен гас
Трговија на природен гас
27.12.2017
Соларни Македонски Системи ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
27.12.2017
ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
27.12.2017
ЕНЕРГИА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
18.12.2017
ЕНЕРГИА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
18.12.2017
МАНД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биомаса
18.12.2017
ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
18.12.2017
ЕВРОТИМ ГДС ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
15.12.2017
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
68 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
69.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)59.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.45 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh