Најчесто поставувани прашања
Име и презиме
E-mail
Прашање
Кои се надлежностите на Регулаторната комисија за енергетика од областа на топлинската енергија?

Основна функција на Регулаторната комисија за енергетика согласно Законот за енергетика се: да донесува подзаконски акти (правилници) со кои се уредува областа на топлинска енергија, носи цени за топлинска енергија и издава лиценци. Сите надлежности подетално се опишани во законот за енергетика. Подзаконски акти кои ги носи Регулаторната комисија за енергетика од областа на топлинска енергија се: Правила за снабдување со топлинска енергија, Тарифен систем за продажба на топлинска енергија, Правилник за начини и услови за регулирање на цени за топлинска енергија, Одобрување на Мрежни правила донесени од страна на операторите на дистрибутивните системи
Зошто со новите Правила за снабдување е предвидено исклучените потрошувачи да плаќаат дел од надоместокот за топлинска енергија?

Во објектите за колективно домување, каде што се врши снабдување со топлинска енергија на потрошувачите преку заедничка топлинска подстаница, каде што се врши и мерење на топлинската енергија, исклучените станови од грејната инсталација се пасивни приматели на топлинска енергија поради непоосредниот пренос на топлинската енергија низ ѕидовите и заедничката грејна инсталација на објектот. Поради ова пасивно превземање на топлинска енергија исклучените станови се вклучуваат во распределбата на надоместокот за топлинска енергија на објектот и се задолжуваат со фиксниот дел од истиот. На овој начин се овозможува пропорционално растеретување на надоместокот за испорачана топлинска енергија на приклучените корисници на топлинска енергија и се создаваат услови за економска оправданост на системот за централно греење.
Како се определува износот на фиксниот дел од надоместокот за топлинска енергија со кој се задолжуваат исклучените потрошувачи?

Вкупниот надоместок за топлинска енергија се состои од фиксен и променлив дел. Променливиот дел е поголемиот дел од надоместокот за топлинска енергија и се однесува на трошокот за гориво и е во зависност од потрошената топлинска енергија на објектот (kWh). Фиксниот дел од надоместокот за топлинска енергија се формира од ангажираната топлинска моќност (kW) и цената за ангажирана топлинска моќност.Kај различни обејкти истиот се разликува поради различната ангажираната моќност на самите објекти. Ангажираната моќност е во зависност од термичките карактериситки на објектите како и од процентот на активни потрошувачи во самите објекти. Согласно Правилата за снабдување за топлинска енергија, фиксниот дел се распределува на сите стамбени единици во објектите за колективно домување, односно и на приклучените и на исклучените потрошувачи, па оттука произлегува дека фиксниот дел ќе се намалува пропорционално со намалувањето на активните потрошувачи (ангажирана моќност) во објектот.
Каква е постапката доколку имам недоволна испорака на топлинска енергија?

Снабдувачот со топлинска енергија во текот на грејната сезона е должен да обезбеди 20⁰C во просториите на потрошувачот. Доколку внатрешната температура е помала, потребно е потрошувачот истото да го пријави кај својот снабдувач со топлинска енергија за да се провери техничката фукционалност на системот. Исто така потрошувачот може да поднесе писмено барање за мерење на температура во неговите простории од страна на снабдувачот и доколку се константира помала температура од 20⁰C снабдувачот е должен да донесе решение за процентулано намалување на фактурата за топлинска енергија.
Од што зависи цената за топлинската енергија?

Цената за топлинска енергија основно зависи од цената на горивото кое се употребува за производство на топлинската енергија и кое достигнува и до 80% од вкупниот надоместок за топлинска енергија. Освен трошокот за гориво во цената на топлинската енергија се вклучени и трошоците за одржување, плата, инвестиции итн.