0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Соопштение за финансиското работење на РКЕ
15.12.2017
Преглед на службени патувања во 2017 година
15.12.2017
Преглед на службени патувања во 2016 година
15.12.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:трговија со електрична енергија на TE-TO АД Скопје
15.12.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
11.12.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:трговија со природен гас на ТЕ-ТО АД Скопје
11.12.2017
Известување - Акционерското Друштво ГА-МА Скопје поднесе Барање за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 2018 година од регулираниот период 2017-2021 година
07.12.2017
Известување - Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони поднесе Барање за одобрување на регулиран приход и тарифи за 2018 година
07.12.2017
Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифи за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Исар Штип
07.12.2017
Соопштение - РКЕ ги донесе решенијата за нови тарифи за водни услуги за регулираниот период 2018-2020 година
01.12.2017
ЛИЦЕНЦИ
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
05.12.2017
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
21.11.2017
ЕЗПАДА ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
16.11.2017
АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
15.11.2017
ФЛОУ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
15.11.2017
АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
15.11.2017
ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
15.11.2017
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
10.11.2017
ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
10.11.2017
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
10.11.2017
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
66 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
67.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)54.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.45 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh