РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
19.08.2019
Одлука за сертификација и назначување за оператор на електропреносен систем на Република Северна Македонија
15.08.2019
Сертификат за назначување на оператор на електропреносен систем на Република Северна Македонија
15.08.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
12.08.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
05.08.2019
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2019 година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
31.07.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
29.07.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
22.07.2019
Предлог-Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија
19.07.2019
Соопштение-Предлог-Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија
19.07.2019
ЛИЦЕНЦИ
БИНЕРГИЈА ДОО
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биомаса
19.08.2019
ЛАРС ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
19.08.2019
ИСТОК-МЕРМЕР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
19.08.2019
АК ХИДРО 2016
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
19.08.2019
МАКБЕЛ ХИДРО ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
12.08.2019
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
09.08.2019
АГРОГРУП-ВНМ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
07.08.2019
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
05.08.2019
МАКПРОГРЕС ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.07.2019
САЈА 21 ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.07.2019
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
66.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
68.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)60.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
50.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC31.65 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh