0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Предлог - Програма за усогласување на активности на ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
18.10.2018
Предлог - Правила за пазар на балансна енергија во Република Македонија
18.10.2018
Соопштение - Основан Постојан советодавен форум на регулаторните тела од балканските земји
16.10.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
15.10.2018
Известување за поднесени Барања за утврдување на тарифи за водни услуги
09.10.2018
Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа на ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ
03.10.2018
Решение за одобрување на Правилата за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа
03.10.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
01.10.2018
Известување за поднесени Барања за утврдување на тарифи за водни услуги
01.10.2018
Соопштение за јавност
26.09.2018
ЛИЦЕНЦИ
ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ
Природен гас
Снабдување на природен гас
16.10.2018
ФАМ МОДЕ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
21.09.2018
МИТ ОИЛ ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
13.09.2018
ГРИНСОЛАР ЈУГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
08.08.2018
САН ПЕТРОЛЕУМ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
01.08.2018
АЛУНИКО ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.07.2018
БЕТАШПЕД ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.07.2018
МИТРОТЕК ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.07.2018
ТИ-СТАЈЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.07.2018
ВИТЕЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
74.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
76.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)69 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh