0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
10.12.2018
Правила за изменување на Правилата за пазар на електрична енергија
28.11.2018
Потпишан Договор за соработка помеѓу Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија и Регулаторното тело за водни услуги на Република Косово
27.11.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
26.11.2018
Соопштение-Предлог Правилник и Тарифни системи за електрична енергија
22.11.2018
Соопштение-Предлог Правила за снабдување со природен гас
22.11.2018
Соопштение-Предлог Правилник и Тарифни системи за природен гас
17.11.2018
Предлог-Тарифен систем за дистрибуција на природен гас
16.11.2018
Предлог-Правилник за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на природен гас, организирање и управување со пазарот на природен гас и дистрибуција на природен гас
16.11.2018
Предлог-Тарифен систем за пренос на природен гас и организирање и управување со пазарот на природен гас
16.11.2018
ЛИЦЕНЦИ
ИВЕРПЛАСТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
05.12.2018
ПРОПОИНТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
05.12.2018
ЕКС ФИС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт
05.12.2018
АГРО ГАМА ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.11.2018
В и Е ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.11.2018
МОДЕНА ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.11.2018
ПОДГОРКА ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.11.2018
АМ КАИ КОНСТРУКЦИИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
23.11.2018
ОКТА Рафинерија на нафта
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
19.11.2018
МИТ ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
06.11.2018
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
61.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
63.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)58.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh