0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Известување за поднесени барања за утврдување на тарифи за водни услуги
18.10.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
16.10.2017
Соопштение за јавноста - Услови за старт на грејната сезона 2017/2018 година
05.10.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:трговија со електрична енергија на ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС
04.10.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
02.10.2017
Одлука за определување на коефициентот за пресметка на референтната цена на отстапувањата
29.09.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија на од обновливи извори на БИС ОИЛ ДОО Скопје
28.09.2017
Потпишан Договор за соработка помеѓу Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија и Регулаторната комисија за енергетика и води на Република Бугарија
18.09.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
18.09.2017
Препорака - Праг на достапност
07.09.2017
ЛИЦЕНЦИ
БИС ОИЛ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.10.2017
СУНИЛЕНС ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.10.2017
ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
17.10.2017
МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
06.09.2017
ЗЕН ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
04.09.2017
БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
04.09.2017
БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
04.09.2017
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
01.09.2017
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
Нафта и нафтени деривaти
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт
14.08.2017
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
21.07.2017
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
63 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
65 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)51 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.45 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh