РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
ЛИЦЕНЦИ
ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
03.04.2019
ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
03.04.2019
ГПОИЛ ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
01.04.2019
ГПОИЛ ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
22.03.2019
МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
22.03.2019
НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
22.03.2019
ЕКОНИК МАРКЕТ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
15.03.2019
СУПЕРТРЕЈД ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
15.03.2019
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
05.03.2019
ПОДГОРКА ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
22.02.2019
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
71.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
73 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)62.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh