0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
18.04.2017
Соопштение за јавноста
18.04.2017
Одлука за за определување на коефициентот за пресметка на референтната цена на отстапувањата
12.04.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
03.04.2017
Известување за поднесено барање за менување и за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност: Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - складирање на течен нафтен гас (ТНГ) на ДТУТ МАРИЈА ТРЕИД ДОО Велес
30.03.2017
Известување за поднесено барање за менување и за продолжување на лиценца за вршење на енергетска дејност:трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија со течен нафтен гас (ТНГ) на ДТУТ МАРИЈА ТРЕИД ДОО Велес
30.03.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
20.03.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
06.03.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ доо Скопје
02.03.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
20.02.2017
ЛИЦЕНЦИ
МАРИЈА ТРЕИД ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
06.04.2017
МАРИЈА ТРЕИД ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт
06.04.2017
МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
27.03.2017
АД МЕПСО
Eлектрична енергија
Организирање и управување со пазарот на електрична енергија
21.03.2017
АД МЕПСО
Eлектрична енергија
Пренос на електрична енергија
21.03.2017
АД МЕПСО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
21.03.2017
АД МЕПСО
Eлектрична енергија
Организирање и управување со пазарот на електрична енергија
21.03.2017
ХИДРО ОСОГОВО ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
14.03.2017
МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
14.03.2017
БСП СОУТХПООЛ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
06.03.2017
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
67.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
69.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)52.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.46 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.56 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh