0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
23.01.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
09.01.2017
Известување за нова адреса на Регулаторна комисија за енергетика на РМ
03.01.2017
Одлука за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на дејностa дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје за регулиран период 2017-2021 година
28.12.2016
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифа за вршење на дејностите за пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 2017 година и годишен приход по составни елементи за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје
28.12.2016
Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“, Куманово
28.12.2016
Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“-Струмица
28.12.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
26.12.2016
Известување - Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони поднесе Барање за одобрување на регулиран приход и тарифи за регулиран период 2017-2021
23.12.2016
Известување - Јавното претпријатие за енергетски дејности “СТРУМИЦА-ГАС“ Струмица поднесе Барање за одобрување на регулиран приход и тарифи за регулиран период 2017-2021
23.12.2016
ЛИЦЕНЦИ
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје-ДТИРЗ
Природен гас
Снабдување на природен гас
01.01.2017
КУМАНОВО-ГАС
Природен гас
Снабдување на природен гас
01.01.2017
СТРУМИЦА ГАС Струмица
Природен гас
Снабдување во краен случај со природен гас
01.01.2017
КУМАНОВО-ГАС
Природен гас
Снабдување во краен случај со природен гас
01.01.2017
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Скопје-ДТИРЗ
Природен гас
Снабдување во краен случај со природен гас
01.01.2017
СТРУМИЦА ГАС Струмица
Природен гас
Снабдување на природен гас
01.01.2017
ЕВН Mакедонија Електрани ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Прозиводство на електрична енергија
30.12.2016
ЕВН Електростопанство на Македонија
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
30.12.2016
ЕВН Електростопанство на Македонија
Eлектрична енергија
Снабдување во краен случај со електрична енергија
30.12.2016
ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
30.12.2016
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
66.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
68.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)53.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.46 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.56 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh