0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност: снабдување со природен гас на ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
25.05.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност: трговија со природен гас на ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
25.05.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија на ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола
17.05.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
15.05.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија на ЗЕН ДОО-Штип
08.05.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
02.05.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
18.04.2017
Соопштение за јавноста
18.04.2017
Одлука за за определување на коефициентот за пресметка на референтната цена на отстапувањата
12.04.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
03.04.2017
ЛИЦЕНЦИ
Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
18.05.2017
Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
11.05.2017
АВТО-СЕЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
10.05.2017
ХИДРО ОСОГОВО ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
02.05.2017
СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
02.05.2017
ЕМРЕ – ЛТД ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
18.04.2017
ЕМРЕ – ЛТД ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
18.04.2017
ЕНЕКОД ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
18.04.2017
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
18.04.2017
МАРИЈА ТРЕИД ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
06.04.2017
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
63 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
65 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)49 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.46 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.56 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh