0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
13.11.2017
Известување за поднесено барање за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода на ЈП СТУДЕНЧИЦА Кичево
10.11.2017
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работа на Регулаторната комисија за енергетика на РМ во 2016 година
08.11.2017
Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип
02.11.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
30.10.2017
Известување за поднесено барање за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност: Tрговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо на ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ Виница
24.10.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија од обновливи извори на Дизајн Центар инженеринг Кавадарци
24.10.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија од обновливи извори на ФЛОУ Кавадарци
24.10.2017
Известување за поднесени барања за утврдување на тарифи за водни услуги
20.10.2017
Известување за поднесени барања за утврдување на тарифи за водни услуги
19.10.2017
ЛИЦЕНЦИ
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
10.11.2017
ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
10.11.2017
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
10.11.2017
БИС ОИЛ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.10.2017
СУНИЛЕНС ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
17.10.2017
ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
17.10.2017
МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
06.09.2017
ЗЕН ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
04.09.2017
БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
04.09.2017
БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
04.09.2017
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
66.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
68.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)54 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.45 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh