0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија од обновливи извори на ЈУГОКОКТА ДОО Штип
20.06.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност: снабдување со електрична енергија на У ПОВЕР ДОО Скопје
14.06.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
12.06.2017
Известување за поднесено барање за менување на лиценцата за вршење на енергетска дејност:трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија на големо со Еуродизел БС на РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје
08.06.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
29.05.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност: снабдување со природен гас на ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
25.05.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност: трговија со природен гас на ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
25.05.2017
Методологија за определување на тарифите за водна услуга
25.05.2017
Правилник за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
25.05.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија на ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола
17.05.2017
ЛИЦЕНЦИ
ЗЕН ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
09.06.2017
ЕНЕРГОРЕМОНТ - МЗТ – ХЕРЦ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
09.06.2017
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
30.05.2017
Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
18.05.2017
Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
11.05.2017
АВТО-СЕЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
10.05.2017
ХИДРО ОСОГОВО ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
02.05.2017
СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
02.05.2017
ЕМРЕ – ЛТД ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
18.04.2017
ЕМРЕ – ЛТД ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
18.04.2017
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
62.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
64.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)48 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.46 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.56 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh