РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
10.09.2019
Соопштение-Предлог Договор за откуп на електрична енергија произведена од повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија којшто користи повластена тарифа
05.09.2019
Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година
03.09.2019
Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година
03.09.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
02.09.2019
Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија
30.08.2019
Решение за одобрување на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
30.08.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
26.08.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
19.08.2019
Одлука за сертификација и назначување за оператор на електропреносен систем на Република Северна Македонија
15.08.2019
ЛИЦЕНЦИ
СУПЕРТРЕЈД ДОО
Природен гас
Трговија на природен гас
04.09.2019
НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
29.08.2019
РеНРЏИ Трејдинг Гроуп ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
29.08.2019
ДАТА РЕСУРСИ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
29.08.2019
РеНРЏИ Трејдинг Гроуп ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
29.08.2019
БИНЕРГИЈА ДОО
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биомаса
19.08.2019
ЛАРС ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
19.08.2019
ИСТОК-МЕРМЕР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
19.08.2019
АК ХИДРО 2016
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
19.08.2019
МАКБЕЛ ХИДРО ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
12.08.2019
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
66.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
69 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)61.5 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
51.5 ден/л
МАЗУТ М-1 HC31.147 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh