0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
ЛИЦЕНЦИ
МИТ ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
06.11.2018
МАХАГОНИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
06.11.2018
ЕСП ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
29.10.2018
ЕСП ЗЛАТНИ ПЕСОЦИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
29.10.2018
МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
29.10.2018
ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ
Природен гас
Снабдување на природен гас
16.10.2018
ФАМ МОДЕ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
21.09.2018
МИТ ОИЛ ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
13.09.2018
ГРИНСОЛАР ЈУГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
08.08.2018
САН ПЕТРОЛЕУМ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
01.08.2018
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
71.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
73 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)67.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh