0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
21.01.2019
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
08.01.2019
Одлука за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас за 2019 година од регулираниот период 2017-2021 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје
28.12.2018
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на дејноста пренос на природен гас за 2019 година од регулираниот период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје
28.12.2018
Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2019 година од регулираниот период 2017-2021 година на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“ - Струмица
28.12.2018
Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2019 година од регулираниот период 2017-2021 годинана Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“-Куманово
28.12.2018
Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „ЗЕЛЕНИКОВО“ Зелениково за регулиран период 2019-2021 година
28.12.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
24.12.2018
Правилник за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на природен гас, организирање и управување со пазарот на природен гас и дистрибуција на природен гас
24.12.2018
Тарифен систем за дистрибуција на природен гас
24.12.2018
ЛИЦЕНЦИ
МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
04.01.2019
ТЕКСПОРТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
25.12.2018
ЕКС ФИС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт
19.12.2018
ИВЕРПЛАСТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
14.12.2018
ПРОПОИНТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
14.12.2018
АГРО ГАМА ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.11.2018
В и Е ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.11.2018
МОДЕНА ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.11.2018
ПОДГОРКА ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.11.2018
АМ КАИ КОНСТРУКЦИИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
23.11.2018
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
61 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
63 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)58.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh