0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица за регулиран период 2018-2020 година
18.05.2018
Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2018-2020 година
18.05.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
14.05.2018
Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енрегија на ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани
10.05.2018
Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифa за прочистување на отпадни води на JП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје
04.05.2018
Известување за поднесено Барање за измена на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2018-2020 година на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица
04.05.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
30.04.2018
Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево за регулиран период 2018-2020 година
18.04.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
16.04.2018
Соопштение за јавност - РКЕ ја известува јавноста дека од месец Февруари 2018 година е примена како полноправна членка на Асоцијацијата на Европските регулатори за вода (European Water Regulators – WAREG)
10.04.2018
ЛИЦЕНЦИ
ГРИНСОЛАР ЈУГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.05.2018
ЕНЕРЏИ ИНТ ТРЕЈД ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
10.05.2018
МАХАГОНИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.05.2018
МИТ ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.05.2018
ПРЕСПА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.05.2018
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
07.05.2018
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
07.05.2018
МАКПЕТРОЛ АД
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
30.04.2018
ЕНЕРГОРЕМОНТ - МЗТ – ХЕРЦ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
30.04.2018
СУПЕРТРЕЈД ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
18.04.2018
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
71.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
73.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)63 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.45 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh