0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Потпишан Договор за соработка помеѓу Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија и Регулаторната комисија за енергетика и води на Република Бугарија
18.09.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
18.09.2017
Препорака - Праг на достапност
07.09.2017
Одлука за утврдување на висината на надоместокот од постапката за утврдување на тарифи за водни услуги и регулаторна тарифа за водни услуги
07.09.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија на од обновливи извори на СУНИЛЕНС ДООЕЛ Скопје
06.09.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
04.09.2017
Соопштение за јавноста - Воведување на дневна евтина тарифа за потрошувачите од групата домаќинства
24.08.2017
Соопштение за јавноста - Тарифен систем за изменување и дополнување на тарифниот систем за продажба на топлинска енергија
24.08.2017
Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи
24.08.2017
Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија
24.08.2017
ЛИЦЕНЦИ
МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
06.09.2017
ЗЕН ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
04.09.2017
БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
04.09.2017
БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
04.09.2017
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
01.09.2017
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
Нафта и нафтени деривaти
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт
14.08.2017
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
21.07.2017
САЈА 21 ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
21.07.2017
БИОМАСА ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биомаса
21.07.2017
ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биогас
18.07.2017
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
63.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
65 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)49.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.45 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh