0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Предлог-Правилник за повластени производители коишто користат повластена тарифа
13.08.2018
Соопшение - Предлог-Правилник за повластени производители коишто користат повластена тарифа
13.08.2018
Предлог-Правила за пазар на електрична енергија
13.08.2018
Соопшение - Предлог-Правила за пазар на електрична енергија
13.08.2018
Предлог-Правила за снабдување со електрична енергија
09.08.2018
Соопшение-Предлог-Правила за снабдување со електрична енергија
09.08.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
06.08.2018
Предлог-Правила за определување на надоместок на штета што им е причинета на производителите и потрошувачите приклучени на системите за пренос и дистрибуција на електрична енергија
06.08.2018
Соопштение-Предлог-Правила за определување на надоместок на штета што им е причинета на производителите и потрошувачите приклучени на системите за пренос и дистрибуција на електрична енергија
06.08.2018
Предлог-Тарифен систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај
06.08.2018
ЛИЦЕНЦИ
ГРИНСОЛАР ЈУГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
08.08.2018
САН ПЕТРОЛЕУМ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
01.08.2018
АЛУНИКО ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.07.2018
БЕТАШПЕД ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.07.2018
МИТРОТЕК ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.07.2018
ТИ-СТАЈЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
24.07.2018
ВИТЕЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
ДЕНКЕБЕНЕ ДООЕЛ
Природен гас
Трговија на природен гас
30.05.2018
ЕЛИТА-ТОДОРОВ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
ЛЕТПРОМ Летка ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
71.5 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
73 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)62.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh