0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
24.07.2017
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас
12.07.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
10.07.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија на од обновливи извори на САЈА 21 ДООЕЛ Велес
10.07.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
07.07.2017
Известување за поднесено барање за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност: Tрговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо на ОМППЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ
05.07.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност:производство на електрична енергија на БИОМАСА ДООЕЛ Скопје
03.07.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност: снабдување со електрична енергија на ТЕХНИЧКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
03.07.2017
Известување за поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност: тргување со електрична енергија на ТЕХНИЧКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
03.07.2017
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ НЕГОТИНО за 2017 година
30.06.2017
ЛИЦЕНЦИ
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
21.07.2017
САЈА 21 ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
21.07.2017
БИОМАСА ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биомаса
21.07.2017
ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биогас
18.07.2017
У ПОВЕР ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
06.07.2017
ЈУГОКОКТА ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
06.07.2017
ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ
Природен гас
Снабдување на природен гас
28.06.2017
ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ
Природен гас
Трговија на природен гас
28.06.2017
ЈАВОР ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
28.06.2017
РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
28.06.2017
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
61 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
62.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)47 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.45 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh