РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Соопштение
22.05.2019
Тарифен систем за измена на Тарифен систем за пренос на електрична енергија и за пазар на електрична енергија
22.05.2019
Предлог-Правилник за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија
20.05.2019
Соопштение-Предлог-Правилник за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија
20.05.2019
Соопштение-Предлог-Правилник за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги
16.05.2019
Предлог-Правилник за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги
16.05.2019
Правилник за начин и услови за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија
14.05.2019
Тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
14.05.2019
Тарифен систем за пренос на електрична енергија и за пазар на електрична енергија
14.05.2019
Соопштение за престанок на одлуката бр 02-896/1 од 30.04.2019 година
13.05.2019
ЛИЦЕНЦИ
ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
10.05.2019
ПРОПОИНТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.05.2019
ЕВН ХОМЕ ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
08.05.2019
АГРОФИЛА ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
25.04.2019
ВАТT АНД ВОЛТ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
25.04.2019
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
25.04.2019
ФЕЦ КОРУНОВСКИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
18.04.2019
АЛУНИКО ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
16.04.2019
ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
03.04.2019
ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
03.04.2019
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
72 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
74 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)63.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh