0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Соопштение - Предлог - Правилник за сертификација на оператор на електропреносен систем и оператор на систем за пренос на природен гас
13.07.2018
Предлог - Правилник за сертификација на оператор на електропреносен систем и оператор на систем за пренос на природен гас
13.07.2018
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
09.07.2018
Известување за краен рок за поднесување на барање за утврдување на тарифа за водна услуга
04.07.2018
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија на ЕВН Македонија АД Скопје за 2018 година
29.06.2018
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2018 година, како и основен приход за 2018, 2019 и 2020 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
29.06.2018
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на АД МЕПСО - Скопје за 2018 година
29.06.2018
Одлука за одобрување на основен приход за 2018, 2019 и 2020 година, регулиран максимален приход за 2018 година, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2018 година за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на АД МЕПСО - Скопје
29.06.2018
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје за 2018 година
29.06.2018
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ Неготино за 2018 година
29.06.2018
ЛИЦЕНЦИ
ВИТЕЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
ДЕНКЕБЕНЕ ДООЕЛ
Природен гас
Трговија на природен гас
30.05.2018
ЕЛИТА-ТОДОРОВ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
ЛЕТПРОМ Летка ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
НИМЕКС СА Александар и други ДОО
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биомаса
30.05.2018
ТЕКСПОРТ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
ФАМ МОДЕ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.05.2018
ГРИНСОЛАР ЈУГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.05.2018
ЕНЕРЏИ ИНТ ТРЕЈД ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
10.05.2018
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
72 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
74 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)64 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh