0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
19.09.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
05.09.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
22.08.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
08.08.2016
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2016 година на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје
29.07.2016
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење, надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2016 година на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
29.07.2016
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2016 година на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
29.07.2016
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2016 година на Друштво за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје
29.07.2016
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2016 година на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
29.07.2016
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна цена, како и цени за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика за 2016 година
29.07.2016
ЛИЦЕНЦИ
ФЈУЧР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
16.09.2016
ФЈУЧР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
16.09.2016
МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
06.09.2016
У ПОВЕР ДОО
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
06.09.2016
ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
02.09.2016
МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
04.08.2016
МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
04.08.2016
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
Нафта и нафтени деривaти
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт
03.08.2016
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
03.08.2016
СЕЕ ПАУЕР ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
28.07.2016
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
62 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)48 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
63.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.46 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.56 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
Најниската месечна увозна цена на природен гас (август 2015)261.08 $/1000 nm³
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh