РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Соопштение за поднесено Барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на ГРАНД ЕНЕРЏИ ДИСТРИБУШАН ДОО Струмица
22.03.2019
Соопштение за поднесено Барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на МЕМО ДООЕЛ Скопје
21.03.2019
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
18.03.2019
Соопштение за поднесено Барање за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт на ГПОИЛ ДООЕЛ Скопје
15.03.2019
Предлог-Правилник за условите и критериумите за доделување на статус на затворен систем за дистрибуција на електрична енергија
12.03.2019
Предлог-Правилник за условите и критериумите за доделување на статус на затворен систем за дистрибуција на природен гас
12.03.2019
Соопштение-Предлог- Правилници за условите и критериумите за доделување на статус на затворен систем за дистрибуција на ее и пг
12.03.2019
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
04.03.2019
Правилник за лиценци (Службен весник на РСМ бр.51 од 07.03.2019)
01.03.2019
Правила за снабдување со природен гас
01.03.2019
ЛИЦЕНЦИ
ГПОИЛ ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
22.03.2019
ЕКОНИК МАРКЕТ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
15.03.2019
СУПЕРТРЕЈД ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
15.03.2019
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
05.03.2019
ПОДГОРКА ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
22.02.2019
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
21.02.2019
ФЛОУ ПАУЕР ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
21.02.2019
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
21.02.2019
ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
11.02.2019
МОДЕНА ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
01.02.2019
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
66 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
67.5 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)60.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh