0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
21.08.2017
Упатство за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена
21.08.2017
Известување - Поднесување на барање за утврдување на тарифа за водна услуга
21.08.2017
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
07.08.2017
Соопштение за јавноста во врска со анализата за воведување на дневна ефтина тарифа на електрична енергија за домаќинства
03.08.2017
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2017 година на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
31.07.2017
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2017 година на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје
31.07.2017
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2017 година на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
31.07.2017
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење, надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2017 година на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
31.07.2017
Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2017 година на Друштво за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје
31.07.2017
ЛИЦЕНЦИ
АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
21.07.2017
САЈА 21 ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
21.07.2017
БИОМАСА ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биомаса
21.07.2017
ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биогас
18.07.2017
У ПОВЕР ДОО
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
06.07.2017
ЈУГОКОКТА ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
06.07.2017
ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ
Природен гас
Снабдување на природен гас
28.06.2017
ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ
Природен гас
Трговија на природен гас
28.06.2017
ЈАВОР ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
28.06.2017
РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
28.06.2017
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
62 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
64 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)48 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.45 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh