0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Известување за поднесено Барање за за одобрување на регулиран приход и тарифа за дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за регулираниот период 2017 – 2021 година од Акционерското Друштво ГА-МА Скопје
30.11.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
28.11.2016
Правилник за следење на функционирањето на енергетските пазари (Службен Весник на РМ бр. 207/16)
22.11.2016
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (Службен Весник на РМ бр. 207/16)
22.11.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
14.11.2016
Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО - МХЕЦ „Коњарка“ со реф.бр.235
07.11.2016
Правилник за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас
04.11.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
31.10.2016
Соопштение за јавноста
21.10.2016
Одлука за определување највисоки цени на нафтени деривати
17.10.2016
ЛИЦЕНЦИ
ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Обновливи извори
Термо електроцентрала на биогас
25.11.2016
МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
23.11.2016
ВОДАВАТ 6 ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
14.11.2016
ГАС ТРАДЕ ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Снабдување со електрична енергија
14.11.2016
ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ
Eлектрична енергија
Трговија со електрична енергија
09.11.2016
МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
07.11.2016
АМПГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.09.2016
ХИДРОИНВЕСТ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
30.09.2016
АМПГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
30.09.2016
ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ
Нафта и нафтени деривaти
Транспорт на сурова нафта или нафтени деривати преку нафтоводи, односно продуктови
21.09.2016
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
62 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
64 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)48.5 ден/л
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.46 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.56 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 0,050 MW16 €центи/kWh
ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ > 0,050 MW12 €центи/kWh