РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AL
EN
0
ПРИРОДЕН ГАС
0
ПРИРОДЕН ГАС
НОВОСТИ
Соопштение-Годишен извештај за имплементација, објавен од Секретаријатот на Енергетската заедница
19.11.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
18.11.2019
Решение за одобрување на Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во македонската електродистрибутивна мрежа–доставени од АД ЕСМ
18.11.2019
Решение за одобрување на Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во македонската електропреносна мрежа–доставени од АД МЕПСО
18.11.2019
Решение за одобрување на Правила за формата, содржината и динамиката на доставување и објавување на податоци на АД МЕПСО
12.11.2019
Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт
11.11.2019
Решение за одобрување на формата и содржината на потсетникот за потрошувачи на ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје
11.11.2019
Решение за одобрување на формата и содржината на потсетникот за потрошувачи на ЕНЕРЏИ АКТИВЕ ДООЕЛ Скопје
11.11.2019
Решение за одобрување на Правила за алокација на прекугранични преносни капацитети на граница Република Северна Македонија–Република Србија за 2020 година
05.11.2019
Решение за одобрување на Правила за алокација на прекугранични преносни капацитети на граница Република Северна Македонија-Република Бугарија за 2020 година
05.11.2019
ЛИЦЕНЦИ
ВАБО ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
07.11.2019
КРИН КГ ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
07.11.2019
ЕНЕРГИА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ
Природен гас
Снабдување на природен гас
07.11.2019
МАКПРОГРЕС ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
15.10.2019
ШАЛАЈКО М ДОО
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
15.10.2019
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
15.10.2019
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ ДОО
Обновливи извори
Хидроелектроцентрала
15.10.2019
СУПЕРТРЕЈД ДОО
Нафта и нафтени деривaти
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт
10.10.2019
ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
10.10.2019
ВИТАМИНКА АД
Обновливи извори
Фотонапонска електроцентрала
09.10.2019
АКТУЕЛНИ ЦЕНИ
ЕУРОСУПЕР
БС - 95
68 ден/л
ЕУРОСУПЕР
БС - 98
70 ден/л
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)62 ден/л
ЕКСТРА ЛЕСНО
1(ЕЛ-1)
51 ден/л
МАЗУТ М-1 HC33.344 ден/кг
Домаќинства ЕДНОТАРИФНО мерење4.44 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (висока тарифа)5.54 ден/kWh
Домаќинства ДВОТАРИФНО мерење (ниска тарифа)2.78 ден/kWh
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ≤ 50 MW8.9 €центи/kWh